Termes i condicions de contractació de Casa Capell

Termes i condicions de contractació de Casa Capell

PDF icon condicions_generals_de_contractacio._juliol_2016.pdf

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

RESERVA:

 • La reserva s’acceptarà en funció de la disponibilitat de CASA CAPELL
 • Es considerarà confirmada la reserva quan CASA CAPELL hagi rebut del client el 50% de l’import del pressupost (IVA inclòs).
 • La cancel·lació de la reserva de l’espai per part del client suposarà, si s’efectua amb:
 1. mesos d’antelació: la pèrdua del 20% de la reserva.
 1. mes d’antelació: la pèrdua del 60% de la reserva.

Menys d’1 mes d’antelació: es perdrà la totalitat del dipòsit de reserva.

 

ÚS DE L’ESPAI:

 • El client haurà de complir amb les ordenances municipals respecte al soroll i a la convivència amb els veïns.
 • El client haurà d’obtenir, en cas de ésser necessaris, tots els permisos externs al local.
 • El lloguer finalitza quan tot el personal i material dipositat pel client o tercers al seu càrrec estiguin fora de CASA CAPELL.
 • Qualsevol dany causat a les instal·lacions es repercutirà al client -arrendatari, qui assumeix directament aquells que siguin originats per tercers contractats per ell o subcontractats per col·laboradors seus.
 • L’espai ha de tornar-se net i sense material per llençar, mobiliari, attrezzo, brossa, etc... En cas contrari, es repercutirà la factura que resulti de la neteja i retirada del volum de deixalles o altres elements abandonats al local.
 • L’ocupació que excedeixi de l’horari previst es facturarà com a hora extra, segons les tarifes establertes.
 • No està permès fumar a l’interior del local.
 • De ser necessari pintar alguna paret, s’haurà de demanar permís i un cop finalitzat l’esdeveniment repintar-se amb el seu color original. En cas contrari es repercutirà la quantitat de 350€ per dia de feina.

 

EQUIPAMENTS TÈCNICS

 • De ésser utilitzats els equips audiovisuals dels que disposa Casa Capell, s’haurà de satisfer per la presència del nostre tècnic, la quantitat de 300 €+IVA.

 

FIANÇA :

-   S’haurà d’abonar, en concepte de fiança, una quantitat igual al 100% del total del pressupost.

- La fiança es destinarà a cobrir els excessos en el pressupost inicial i les despeses de desperfectes o incompliments que es puguin ocasionar.

 • Si la finalització de l’acte s’efectua amb les condicions i terminis pactats, es procedirà a la devolució immediata de la fiança.
 • Si finalitzat l’acte, queden quantitats pendents (tals com: excessos de pressupost, hores extres, neteja, desperfectes, electricitat, etc...), es procedirà a la devolució de l’import que resti de la fiança en un termini de 48h.

 

CONDICIONS DE PAGAMENT:

El pagament s’ha d’efectuar en efectiu, mitjançant xec bancari o transferència a favor de :

CASA CAPELL ( INVERSIONS PASSEIG DE SANT JOAN S.L.)

CIF. B-61923934 - Rambla Prat 27 Pral. 2º 08012 Barcelona

Cte: ES53 2100 0117 9702 0065 1465

50% del pressupost en el moment de confirmar la reserva.

 • 50 % restant, amb 48 hores d’antelació a l’inici de l’ús del local.
 • Una quantia igual al 100% del total del pressupost en concepte de Fiança, que s’haurà d’abonar també amb 48h d’antelació a l’ús del local.

 

RESOLUCIÓ CONTRACTE

            El incompliment per part del client o tercers al seu càrrec, de les condicions previstes durant l’ús del local, donarà a la propietat el dret a rescindir unilateralment el contracte i cancel·lar la sessió prevista.

Així mateix, el impagament de les quantitats pactades en els terminis previstos en les condicions de pagament donarà lloc a la resolució contractual i a la pèrdua de l’import abonat fins aquell moment.

 

PROTECCIÓ DE DADES

            Casa Capell, en compliment del que disposa l’article 5 i 6 de Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, es responsable d’un fitxer de dades en el que es troben incloses les dades dels seus clients i proveïdors, podent exercitar els mateixos els drets que li corresponen.

 

AUTORITZACIÓ

            D’ésser acceptat el present pressupost, el client autoritza a Casa Capell, a poder mencionar a la seva web l’esdeveniment realitzat.

 

(Última actualització Juliol 16)